NAUJIENOS

7. 2016 11

Esame Ital­i­jos kom­pani­jos MIPA atsto­vai Lietu­vo­je. Siūlome įsi­gyti jų gam­i­na­mas mozaikinio betono plyte­les.

modtext_58a182baa8cc0_b4

6. 2014 03 21

Mūsų ben­drovė yra Ček­i­jos kom­pani­jos TopTer­amo vien­in­telė atstovė Lietu­vo­je. Siūlome įsi­gyti jų gam­i­na­mas mozaikinio betono (teracines) grindų bei laip­tų apdai­los plyte­les.

 

5. 2013 04 16

Šiais metais vėl daly­vausime staty­bų ir remon­to par­o­do­je “RESTA 2013”. Par­o­da vyks “LITEXPO” par­o­dų rūmu­ose balandžio 24 — 27 d. Kvieči­ame susi­tik­ti stende Nr. 1.32 (1 salė­je).

 

4. 2012 04 01

Daly­vausime tarp­tautinė­je staty­bos ir remon­to par­o­do­je RESTA 2012. Par­o­da vyks balandžio 12 — 15 d. Lietu­vos par­o­dų ir kon­gresų rūmu­ose LITEXPO, Vil­ni­u­je. Kvieči­ame aplankyti mus 5 salė­je, 5.B46 stende.

 

3. 2011 11 04

UAB “Veik­ta” įteik­tas finan­siškai patiki­mo part­ne­r­io ser­ti­fikatas “Stipri­ausi Lietu­vo­je 2011”.

 

2. 2010 05 06

Prisi­jungėme prie socialinio tin­k­lo Face­book.

 

1. 2009

Riman­to Kryžioko indi­vid­u­ali įmonė “Jurim­va” reor­ga­nizuo­ta į uždarąją akcinę ben­drovę “Veik­ta”.