APIE MUS

CAM0034

Didelį dėmesį skir­da­mi betono ir ter­a­co gaminių koky­bei bei jų gamy­bos tech­nologi­jai, sten­giamės įvykdyti vis­us klien­tų pagei­davimus šiems gamini­ams.

        GAMINAME:

  • betoninius ir teracinius laip­tus
  • laip­tų pakopas
  • palanges
  • betoninius šulinio žiedus ir dan­gčius
  • nes­tandar­tinius betono gaminius (pagal klien­to užsakymą)

Kvieči­ame apžiūrėti mūsų gaminius prie PC “Senukai” Stoties g. 47, Mar­i­jam­polė.        

ATLIEKAME mozaikinio betono grindų įrengi­mo, atnau­jin­i­mo bei restau­rav­i­mo dar­bus:   įren­giame (restau­ruo­jame) teracines bei betonines pra­monines grindis įvairiose patal­pose (sandėli­u­ose, aikštelėse, garažu­ose, auto­mo­bil­ių servi­su­ose, mokyk­lose, ligo­ninėse ir t.t.). Joms rengti nau­do­ja­ma gran­i­to ar mar­muro skal­da bei cemen­tas, įdedama pagei­dau­jamo pig­men­to. Spalvą gal­i­ma pasirink­ti iš stan­dar­tinių spalvų paletės arba pagal konkretų pavyzdį.

       Atnau­ji­name įvair­ius mozaikinio betono ar pra­moninio betono paviršius juos šli­fuo­jant ir poliruo­jant iki užsako­vo pagei­dau­jamo lygio (gal­i­ma tik nuv­a­lyti įsisenėjusį purvą ir išly­gin­ti nelygu­mus arba pasiek­ti aukš­to lygio blizgumą).
     

PREKIAUJAME Ček­i­jos kom­pani­jos mozaikinio betono gamini­ais (grin­dinio ir laip­tų apdai­los plytelėmis).

Mal­o­ni­ai kvieči­ame apsi­lankyti pas mus ir apžiūrėti ček­iškų plytelių pavyzdžius!


GAMINIUS PRISTATOME VISOJE LIETUVOJE
(pris­taty­mo kaina apskaiči­uo­ja­ma pagal nurody­tus įkainius)


Mūsų adresas: 

Lauko g. 19,
Trak­išk­ių k.,
LT-69492 Mar­i­jam­polės sav.

Koor­di­natės:
461712, 6046646 (LKS)
54.555015, 23.40811 (WGS)
54° 33′ 18.05″, 23° 24′ 29.2″ (WGS)