Šulinio dangčiai

Gam­i­name betoninius bei mozaikinio betono (deko­ratyvius) šulinio dan­gčius. Gal­i­ma išsirink­ti pagei­dau­jamą spalvą bei raštą (dau­giau spalvų — http://www.veikta.lt/teracinio-betono-spalvu-pavyzdziai/)
Dan­gči­ai gali būti su anga arba be angos.
Stan­dar­tini­ai angos išmatavi­mai — 45x45 cm. Tači­au angos išmatavimus gal­i­ma pagam­inti pagal Jūsų pateik­tus duome­nis.  Vien­as angos kraš­tas šiek tiek užap­val­in­tas (žr. brėžinį žemi­au). Stan­dar­tiškai anga praside­da 15 cm nuo dan­gčio kraš­to, tači­au esant por­eik­iui, angos padėtį gal­i­ma pasirink­ti indi­vid­u­ali­ai, pateikiant užsakymą. Teracini­ai šulinio dan­gči­ai nėra skir­ti važi­uo­ja­ma­jai kelio dali­ai.

 

Dan­gčių svo­riai:

  • 1150 mm diametro — ~180 kg/vnt.
  • 1300 mm diametro — ~160 kg/vnt.
  • Dan­gtis angai — ~50 kg/vnt.

 

 

 

 

 

 

Kain­os:

 

 

 

 

 

 

 

* Teracinių dan­gčių kaina gali keis­tis prik­lau­so­mai nuo pasirink­tos spalvos.