Standartinės pakopos

Tai stan­dar­tinių išmatavimų mozaikinio betono laip­tų pako­pos. Jas galite užsisakyti, gamy­bos ter­mi­nas yra trumpes­nis nei nes­tandar­tinių gaminių.

Stan­dar­tinių pakopų mat­menys:
Ilgis (A) — 1300 mm
Plo­tis (B) — 350 mm
Storis (H) — 70 mm

TPKg-standart 1 poliruota

Pavirši­aus apdirbimas: visi mato­mi pavirši­ai šli­fuoti-poliruoti, padengti spe­cial­iu impreg­nan­tu. Siekiant sumažin­ti sly­di­mo gal­imy­bę, paviršiui gal­i­mas šiurkš­tin­i­mo proce­sas — pvz. 10 cm pločio juos­ta išil­gai pako­pos. Apat­inė pako­pos pusė nuglaisty­ta tos pačios spalvos cemen­tiniu glais­tu ir nugrun­tuo­ta. Pakopų bri­aunos nusklęs­tos 45° kam­pu.

9214469-orig_orig Pakopa TPKg-standart_brežinys_apkirptas

 

 

 

 

 

 

Visų stan­dar­tinių pakopų apat­inė­je pusė­je įlie­jamos met­al­inės įdėt­inės detalės pakopų tvir­tin­imui ant met­al­inės laip­tasi­jų kon­struk­ci­jos.

 

TPKg-standart 2 šiurkštinta

Pavirši­aus apdirbimas: viršutinė plokš­tu­ma šiurkšt­in­ta mechaniniu būdu, taip sumaži­na­ma sly­di­mo gal­imy­bė. Ypač tin­ka nau­doti lauko sąly­gomis. Apat­inė pusė išly­gi­na­ma lieji­mo metu rank­iniu būdu. Pakopų bri­aunos nusklęs­tos 45° kam­pu.

šiurkštinta standart1Pakopa TPKg-standart_brežinys_apkirptas

 

 

 

 

 

 

Visų stan­dar­tinių pakopų apat­inė­je pusė­je įlie­jamos met­al­inės įdėt­inės detalės pakopų tvir­tin­imui ant met­al­inės laip­tasi­jų kon­struk­ci­jos.

Lentelė­je pateik­tos kain­os už gaminio vienetą.