Šiurkštintos pakopos

Šių pakopų paviršius yra šiurkšt­in­tas iš visų matomų pusių. Labi­au­si­ai tin­kamos nau­doti lauke, nes yra nes­lidžios.

šiurkštintas-paviršius_spalva-GJ-25.10 pakopos brėžinys

 

 

 

 

A — gali būti nuo 70 iki 600 cm, B — nuo 20 iki 50 cm.

Pakopų ilgis (A), plo­tis (B) ir storis (H) yra lais­vai pasirenka­mi, atsižvel­giant į ben­drą visos kon­struk­ci­jos padėtį.

 

Lentelė­je pateik­tos kain­os už 1 tiesinį pako­pos metrą.

 

 

 

 

 

*Kain­os yra ori­entac­inės ir gali keis­tis prik­lau­so­mai nuo išmatavimų, pasirink­tos gaminio spalvos bei pavirši­aus apdirbimo.

 
Į laip­tų pakopas lieji­mo metu pagal por­eikį įdedame met­alines detales jų tvir­tin­imui prie met­al­inės kon­struk­ci­jos ar turėk­lams.