Poliruotos pakopos

Mozaikinio betono laip­tų pako­pos yra mon­tuo­jamos ant met­al­inės ar gelž­be­ton­inės laip­tasi­jų kon­struk­ci­jos, tvirti­nant jas virin­i­mo būdu (apat­inė­je pako­pos daly­je yra įlie­jamos met­al­inės įdėt­inės detalės), prisukant varž­tais ar kli­juo­jant.

poliruotas-paviršius_spalva-MB-58.00pakopos brėžinys

 

 

 

 

 

 

Pakopų ilgis (A), plo­tis (B) ir storis (H) yra lais­vai pasirenka­mi, atsižvel­giant į ben­drą visos kon­struk­ci­jos padėtį.

 

Lentelė­je pateik­tos kain­os už 1 tiesinį pako­pos metrą.

 

 

 

 

 

* Kain­os yra ori­entac­inės ir gali keis­tis prik­lau­so­mai nuo išmatavimų, pasirink­tos gaminio spalvos bei pavirši­aus apdirbimo.

 

Siekiant sumažin­ti sly­di­mo gal­imy­bę, visiems pavirši­ams gal­i­mas šiurkš­tin­i­mo proce­sas.
1 šiurkšt­in­to m2 kaina — 58 Eur (be PVM).

Į laip­tų pakopas lieji­mo metu pagal por­eikį įdedame met­alines detales jų tvir­tin­imui prie met­al­inės kon­struk­ci­jos ar turėk­lams.