Nestandartiniai gaminiai

Taip pat gam­i­name įvairios paskir­ties, išmatavimų ir for­mų nes­tandar­tinius gaminius, nau­do­ja­mus kaip apdai­los, sutvir­tin­i­mo, puošnu­mo detalės inter­jero ar ekster­jero aplinkose:

  • palanges,
  • stalviršius,
  • židinio apdai­los detales,
  • lauko stalus ir suo­lus,
  • pelenines,
  • atit­varinius stulpelius,
  • dvi­račių stovus,
  • vazas,
  • šiukš­lines ir kt.

Sten­giamės įvykdyti vis­us klien­tų pagei­davimus, tad jei turite savo indi­vid­u­al­ių norų ir minčių, lauk­sime užk­lausi­mo.
Gaminių kaina prik­lau­so nuo gaminio sudėtingu­mo, kiekio, spalvos, pavirši­aus apdirbimo ir pan.