GAMINIAI

Apie teracą

Dirbtinis apdailos akmuo — teracas, tai kokybė, patikimumas, ilgaamžiškumas, grožis ir puošnumas.

Toks akmuo nau­do­ja­mas:

  • įren­giant laip­tų aikšte­les, pakopas;
  • įren­giant palanges;
  • židinio apdai­los ele­men­tams;
  • įren­giant ter­a­co (mozaikines) grindis;
  • tvorų stulpelių sto­geliams (kepurėms);
  • kitiems nes­tandar­tini­ams gamini­ams.

Ter­a­cas gam­i­na­mas iš geros koky­bės gran­i­to, mar­muro ar žvirgž­do užpilų, surišant juos min­er­alin­iu rišik­liu (cemen­tu), įter­pi­ant pagei­dau­jamo pig­men­to (spalvos).

Ter­a­cas atsparus gni­už­dant, mažas van­dens įge­ri­amu­mas užtik­ri­na didelį jo atsparumą atmos­fer­os veik­s­ni­ams: saulės, krit­ulių ir šalčio poveik­iui. Šios savy­bės lei­džia ter­a­co gaminius plači­ai nau­doti mūsų kli­ma­to sąly­gomis namo išorės ar vidaus kon­struk­tyvu­ose kaip laip­tų pakopas, palanges ir kita.

Įvairios paskir­ties ter­a­co gamini­ai gam­i­na­mi pagal indi­vid­u­al­ius pro­jek­tus. Klien­tus kon­sul­tuo­jame pasirenkant tin­kamą gam­inį, mon­tavi­mo tech­nologi­jos klausi­mais. Jei klien­tas pagei­dau­ja, gal­ime atlik­ti mon­tavi­mo dar­bus, kuriems suteiki­ame garan­ti­ją.

Pavirši­aus apdirbimas: mato­mi gaminių pavirši­ai gali būti lygūs šli­fuoti, apat­inė pusė glaisty­ta tos pačios spalvos cemen­tiniu glais­tu ir nugrun­tuo­ta arba lygi šli­fuo­ta. Siekiant sumažin­ti sly­di­mo gal­imy­bę, visiems pavirši­ams gal­i­mas šiurkš­tin­i­mo proce­sas (1 m2 kaina —  58 Eur be PVM). Į gaminius pagal por­eikį įdedame met­alines detales.

____________________1556554