GALERIJA

Pilies aparta­men­tai, Vil­nius

Kar­ali­auči­aus slė­nis, Vil­nius

Lit­ex­po par­o­dų rūmai, Vil­nius

Jung­ti­nis gyvy­bės mok­slų cen­tras, Vil­nius (užsako­vas — AB “Panevėžio staty­bos trestas”)

Drabužių par­duo­tu­vė, Šaki­ai

AB “Lietu­vos paš­to” skyrius Gar­li­avo­je

Par­duo­tu­vė “IKEA”, Vil­nius

LFF admin­is­traci­nis pas­tatas, Vil­nius

Kauno “Žal­girio” are­na

L.Bieliausko šeimos klini­ka, Mar­i­jam­polė

Mar­i­jam­polės regiono aplinkos apsau­gos depar­ta­men­tas

Gyve­namųjų namų kvar­ta­las “PAVASARIS”, Vil­nius (Laz­dynų mikro­ra­jonas)

SEB bankas, Vil­nius

Gyve­na­ma­sis namas A.P.Kavoliuko g. 2A, Vil­nius

Mar­i­jam­polės kolegi­ja

UAB kon­cer­nas “ALGA”, Mar­i­jam­polė — admin­is­trac­inės patal­pos

UAB kon­cer­nas “ALGA”, Mar­i­jam­polė — gamy­binės patal­pos

UAB “Aut­o­fo­ru­mas”, Mar­i­jam­polė

Mar­i­jam­polės kultūros cen­tras

Indi­vid­u­alūs pro­jek­tai

Teracini­ai laip­tai

Betonini­ai laip­tai

Nes­tandar­tini­ai gamini­ai