Antpakopiai ir priešpakopiai

Tai apdail­inės laip­tų ele­men­tų plokštės, skir­tos apdengti mono­li­tinius laip­tų maršus, atit­varines siene­les bei kitas kon­struk­ci­jas.

Gaminių ilgis (A), plo­tis (B) ir storis (H) yra lais­vai pasirenka­mi, atsižvel­giant į ben­drą visos kon­struk­ci­jos padėtį.

Lentelė­je pateik­tos kain­os už 1 tiesinį gaminio metrą.

 

Teracinis antpakopis ir priešpakopis

 

 

 

 

 

 

* Kain­os yra ori­entac­inės ir gali keis­tis prik­lau­so­mai nuo išmatavimų, pasirink­tos gaminio spalvos bei pavirši­aus apdirbimo.

 

Siekiant sumažin­ti sly­di­mo gal­imy­bę, visiems pavirši­ams gal­i­mas šiurkš­tin­i­mo proce­sas. 1 šiurkšt­in­to m2 kaina — 58 Eur (be PVM).